FANDOM


Bjorn and Agnetha

Ogród win­nicy – obszar w Star Sta­ble Online, który znaj­duję się nie­da­leko win­nicy, a za Dwo­rem Srebr­nej Polany. Wła­ści­cielką ogrodu jest Baro­nowa. BjörnAgne­tha są odpo­wie­dzialni za pro­wa­dze­nie ogrodu.

Ogród

Cały ogród składa się z czte­rech czę­ści. Pierw­sza to Sło­neczny Ogród, druga Księ­ży­cowy Ogród, trze­cia Zagaj­nik Agnethy, a czwarta Różany Ogród. Ogród przez pewien czas pozo­stał zanie­dbany, ponie­waż nikt o niego nie ­dbał. BjörnAgne­tha zaczęli go pie­lę­gno­wać gdy przy­byli do ogrodu. Na co dzień w ogro­dzie pod­le­wali kwiaty i je nawo­zili, wyry­wali chwa­sty oraz trzy­mali z dala od ogrodu szkod­niki i napra­wiali rury prze­wo­dzące wodę w ogro­dzie.

Słoneczny Ogród

Słoneczny Ogród

W Sło­necznym Ogro­dzie znaj­dują się rabatki brat­ków. Na środku ogrodu jest umiesz­czony mały staw z pły­wa­ją­cymi kacz­kami. Wokół Dworu Srebrnej Polany zostały posa­dzone w doni­cach bratki ze Sło­necz­nego Ogrodu.

Księżycowy Ogród

Księżycowy Ogród

W Księ­ży­cowym Ogro­dzie rosną licz­nie posa­dzone rabatki tuli­pa­nów. Wokół Dworu Srebr­nej Polany zostały posadzone tuli­pany z Księżycowego Ogrodu.

Zagajnik Agnethy

Zagajnik Agnethy

W Zagaj­niku Agne­thy znaj­dują się rabatki krze­wów oraz fon­tanna stojąca na środku ogrodu. Wokół Dworu Srebr­nej Polany zostały posa­dzone krzewy z Zagaj­nika Agne­thy.

Różany Ogród

Różany Ogród

Różany Ogród składa się raba­tek czer­wo­nych i bia­łych róż. Brama wjazdowa do Dworu Srebr­nej Polany jest porośnięta czer­wo­nymi różami.