FANDOM


StarStable 2018-06-12 10-58-39

Ogród w Winnicy – obszar w Star Sta­ble Online, który znaj­duje się nie­da­leko win­nicy, a za Dwo­rem Srebr­nej Polany. Wła­ści­cielką ogrodu jest Baro­nowa. BjörnAgne­tha są odpo­wie­dzialni za pro­wa­dze­nie ogrodu.

Cały ogród składa się z czterech części:

  • Słoneczny Ogród
  • Księżycowy Ogród
  • Zagajnik Agnethy
  • Różany Ogród

Ogród przez pewien czas pozostał zaniedbany, ponieważ nikt o niego nie ­dbał. BjörnAgne­tha zaczęli go pielęgnować, gdy przybyli do ogrodu. Na co dzień w ogrodzie podlewali kwiaty i je nawozili, wyrywali chwasty oraz trzymali z dala od ogrodu szkodniki i naprawiali rury przewodzące wodę w ogrodzie.

Słoneczny Ogród

StarStable 2018-06-12 11-11-50

W Sło­necznym Ogro­dzie znaj­dują się rabatki brat­ków. Na środku ogrodu jest umiesz­czony mały staw z pły­wa­ją­cymi kacz­kami. Wokół Dworu Srebrnej Polany znajdują się w doni­cach bratki ze Sło­necz­nego Ogrodu.

Księżycowy Ogród

StarStable 2018-06-12 11-12-20

W Księ­ży­cowym Ogro­dzie rosną licz­nie posa­dzone rabatki tuli­pa­nów. Wokół Dworu Srebr­nej Polany znajdują się tuli­pany z Księżycowego Ogrodu.

Zagajnik Agnethy

StarStable 2018-06-12 11-09-09

W Zagaj­niku Agne­thy znaj­dują się rabatki krze­wów oraz fon­tanna stojąca na środku ogrodu. Wokół Dworu Srebr­nej Polany znajdują się krzewy z Zagaj­nika Agne­thy.

Różany Ogród

StarStable 2018-06-12 11-08-29

Różany Ogród składa się raba­tek czer­wo­nych i bia­łych róż. Brama wjazdowa do Dworu Srebr­nej Polany jest porośnięta czer­wo­nymi różami.